Αστερίου Ξενοπολίτου, ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ


Αστερίου Ξενοπολίτου*, ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ

Εν Χριστώ φίλε και αδελφέ Φιλόθεε, χαίρε εν Κυρίω Αναστάντι
Μου εζήτησες, τον πάνυ ανάξιο, να σου γράψω δυο λόγια πρακτικά σχετικά με τη ζωή μας, ως χριστιανών, ζώντες αναγκαστικά μέσα στον κόσμο, και κληθέντες από τον μη εκ του κόσμου τούτου όντα να είμεθα και ημείς εκτός του κόσμου. Ότι είμαι ανάξιος το γνωρίζεις, μιας που δεν σού διαφεύγει η βιοτή μου, υποκύπτων όμως στην αγάπη σου θα επιχειρήσω να ανασύρω από τον ωκεανό της σοφίας του λόγου του Θεού και των Πατέρων της Εκκλησίας όσα και όπως δύναμαι να ενθυμηθώ, επικαλούμενος παράλληλα την εύνοιά σου διά το ασθενές και θολόν των οματιών μου.

Ούτω, φύρδην μίγδην και ατάκτως στολισμένην με τα ισχνά αγριολούλουδα του βουνού, δέξαι την πενιχράν ταύτην συλλογήν, όσα δηλαδή φτάνει και δύναται ο φτωχός και εσκοτισμένος μου νους, ως μικράν ώθησιν διά να εντρυφήσης μόνος εις τους θησαυρούς της Εκκλησίας (η οποία είναι σώμα Χριστού του ιδίου, Αναστάντος και Ερχομένου), και διά να αντλήσης νάματα πηγαία και ρήματα ζωής αιωνίου. Και πρώτον, περί του τί εστί χριστιανός, και πώς η σάρξ αντιστρατεύεται το πνεύμα, και διατί καθ'  ημέραν ο εντός ημών έτερος νόμος, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, υπερνικά ή και διαβρώνει την προαίρεσίν μας. Έτι δε, ότι ο ακαινοτόμητος λόγος του Ευαγγελίου σχετίζεται με την κάθε στιγμή του βίου μας, καθότι τέκνα Θεού λογίζονται οι ποιούντες (πρβ. Ματθ. ζ' 21), και ότι η πράξις δεικνύει την αλήθειαν της θεωρίας (και εξ' αυτού έβαλα τον τίτλον, Κεφάλαια Πρακτικά).
Και ωσάν την μέλλισα, όπως λέγει ο μέγας Βασίλειος, ό,τι χρήσιμον και οφέλιμον εύρης, κράτα το διά πνευματικήν σου ωφέλειαν, και μνήσθητι και εμού εις τας προς τον Κύριον και την Μητέρα Αυτού δεήσεις σου. Και τυχόν αγκάθι απέρριψε ως άχρηστον, ελέγχων με διά την εκτροπήν.
 Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και η αγάπη του Θεού και Πατρός, και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, είη μετά πάντων ημών. Αμήν.

Χριστός Ανέστη!


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- Περί του τί εστί Χριστιανός
- Περί αγάπης και φόβου Θεού
- Περί της Βασιλείας του Θεού
- Περί Εκκλησίας
- Περί του ότι ουδείς σώζεται μόνος ή αφ' εαυτού
- Περί μετανοίας
- Περί θλίψεως και χαράς
- Περί της προς τον πλησίον αγάπης
- Περί του "πειθαρχείν δει Θεώ μάλλον ή ανθρώποις" 
- Περί της μάχαιρας του Πέτρου και της μάχαιρας του Χριστού
- Περί προσευχής
- Περί των δεξιών πειρασμών και λογισμών
- Περί ησυχίας
- Περί Ορθοδοξίας
- Περί του μωρανθέντος άλατος, ήτοι περί εκκοσμικεύσεως
- Περί της φυγής της Εκκλησίας εις την έρημον

__________________
* Ο Αστέριος Ξενοπολίτης είναι πρόσωπο ανύπαρκτο και ως εκ τούτου τα γραφόμενά του υπόκεινται σε έλεγχο υπό το φως της Ορθοδόξου Παραδόσεως.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...