Ἐρευνᾶτε τὰς ΓραφάςΝα έχετε λοιπόν θάρρος· γιατί δεν θα αφήσει ο Κύριος τις ψυχές των δικαίων να πεθάνουν από την πείνα. Για τούτο τον λιμό λέει ο Κύριος διά του προφήτου: «Εκείνες τις ημέρες θα επιφέρω λιμό επάνω στη γη· όχι λιμό άρτου, ούτε δίψα για νερό, αλλά λιμό για να ακούσουν λόγο Θεού. Και θα περιτρέχουν από την ανατολή μέχρι την δύση, αναζητώντας τον λόγο του Κυρίου» (πρβλ. Αμώς 8.11-12). Βλέπεις ότι δεν ομιλεί για άρτο; Γιατί ο Θεός δεν μιλούσε για τον άρτο. Ω, λιμός φοβερός και ψυχοφθόρος και βλαβερός, ω, λιμός ο οποίος προξενεί αιώνια τιμωρία! Τούτος ο λιμός είναι ο χορηγός κάθε πονηρού πράγματος· τούτος ο λιμός είναι ο πρόξενος κάθε κακού. Τούτο τον λιμό όταν είδε εκ των προτέρων ο προφήτης Δαβίδ να έρχεται, παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας «ο Θεός μου, μη αντιπαρέλθεις με σιωπή την προσευχή μου» (Ψαλμ. 27.1). Και για τους σπουδαίους πιστούς προφήτεψε λέγοντας «θα σώσει από τον θάνατο τις ψυχές τους και θα τους παράσχει τροφή σε καιρό λιμού» (Ψαλμ. 32.19). Και σε άλλο σημείο λέει «και σε καιρό λιμού θα χορτάσουν» (Ψαλμ. 36.19)· και πάλι, «ο Κύριος είναι ελεήμων και οικτίρμων, και έδωσε τροφή σε εκείνους οι οποίοι τον σέβονται» (Ψαλμ. 110.4-5). Αυτά είπε ο Δαβίδ για εκείνους που ερευνούν τις Γραφές, ότι δηλαδή δεν θα πεινάσουν.
Ας ερευνήσουμε τις Γραφές, αδελφοί, ώστε να μη πεινάσουμε όταν ενσκήψει ο ψυχοφθόρος λιμός· ας ερευνήσουμε, ώστε να μη πλανηθούμε και περιφερόμαστε από κάθε άνεμο. Γι αυτό λέει ο Κύριος προς τους αμελείς, «πλανάσθε, επειδή δεν κατανοείτε τις Γραφές» (Ματθ. 22.29). Γιατί αληθινά, ετούτοι πλανώνται. Διότι από πού προήλθε ο ψυχοφθόρος λιμός; όχι επειδή δεν ερευνούμε τις Γραφές; Ω, από πόσα αγαθά στερήσαμε τους εαυτούς μας, αφήνοντας κατά μέρος τις θεϊκές Γραφές! Διότι αυτή η προσταγή προερχεται από τον Δεσπότη (Χριστό). Ερεύνησε επίπονα, ερεύνησε και αναζήτησε, και θα βρεις πολύ τον αδιανόητο πλούτο, και θησαυρό κρυμμένο στον αγρό· γιατί θα κατανοήσεις την θεϊκή Γραφή. Ερεύνησε και θα βρεις· και όταν βρεις, πούλησε όλα όσα έχεις και αγόρασε τον αγρό εκείνο, δηλαδή την καλή γνώση των αγίων Γραφών, μέσα στις οποίες βρίσκεται κρυμμένος ο Υιός, η αληθινή Σοφία του Πατρός. Τον οποίο όταν ανακαλύψεις, θα είσαι ευτυχής σύμφωνα με αυτό που έχει γραφτεί, ότι «μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρήκε την σοφία» (Παροιμ. 3.13). Ερεύνησε, αγαπητέ, ακόμα και εάν είσαι πλούσιος ή φτωχός, είτε δούλος είτε ελεύθερος, είτε άνδρας ή γυναίκα. «Ἐρευνᾶτε τὰς Γραφάς» (Ιω. 5.39). Διότι η Αγία Γραφή είναι το ταμείο κάθε αγαθού.

Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Λόγος περὶ ψευδοπροφητῶν͵ καὶ ψευδοδιδασκάλων͵ καὶ ἀθέων αἱρετικῶν͵ καὶ περὶ σημείων τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος τούτου, PG 59.555 

Πρωτότυπο κείμενο:

Θαρσεῖτε οὖν· οὐ γὰρ λιμοκτονήσει Κύριος ψυχὰς δικαίων. Περὶ τούτου τοῦ λιμοῦ λέγει ὁ Κύριος διὰ τοῦ προφήτου· «Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις͵ ἐπάγω λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν· οὐ λιμὸν ἄρτου͵ οὐδὲ δίψαν ὕδατος͵ ἀλλὰ λιμὸν τοῦ ἀκοῦσαι λόγον Θεοῦ. Καὶ περιδραμοῦνται ἀπὸ ἀνατολῶν ἕως δυσμῶν͵ ζητοῦντες τὸν λόγον Κυρίου». Ὁρᾷς͵ ὅτι οὐ περὶ ἄρτου λέγει; Θεὸς γὰρ οὐ περὶ τοῦ ἄρτου ἔλεγεν. Ὢ λιμοῦ δεινοῦ͵ καὶ ψυχοφθόρου͵ καὶ βλαβεροῦ ὢ λιμοῦ τῆς αἰωνίου κολάσεως προξένου! Οὗτος ὁ λιμός ἐστιν ὁ χορηγὸς παντὸς πονηροῦ πράγματος· οὗτος ὁ λιμὸς͵ ὁ αἴτιος παντὸς κακοῦ. Τοῦτον τὸν λιμὸν προθεωρήσας ὁ προφήτης Δαυῒδ ἐρχόμενον παρεκάλει τὸν Θεὸν͵ λέγων· «Ὁ Θεός μου͵ μὴ παρασιωπήσῃς ἀπ΄ ἐμοῦ». Καὶ περὶ τῶν σπουδαίων πιστῶν προεφήτευσε λέγων· «Ρύσασθαι ἐκ τοῦ θανάτου τὰς ψυχὰς αὐτῶν͵ καὶ διαθρέψαι αὐτοὺς ἐν λιμῷ». Καὶ ἀλλαχοῦ λέγει· «Καὶ ἐν ἡμέραις λιμοῦ χορτασθήσονται»· καὶ πάλιν͵ «Ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ὁ Κύριος, τροφὴν ἔδωκεν τοῖς φοβοῦσιν αὐτόν». Ταῦτα εἶπεν ὁ Δαυῒδ περὶ τῶν ἐρευνώντων τὰς Γραφὰς͵ ὅτι οὐ πεινάσουσιν. 
Ἐρευνήσωμεν τὰς Γραφὰς͵ ἀδελφοὶ͵ ἵνα μὴ πεινάσωμεν ἐλθόντος τοῦ ψυχοφθόρου λιμοῦ· ἐρευνήσωμεν͵ ἵνα μὴ πλανηθῶμεν͵ καὶ περιφερώμεθα παντὶ ἀνέμῳ. Διό φησιν ὁ Κύριος πρὸς τοὺς ἀμελοῦντας· «Πλανᾶσθε͵ μὴ νοοῦντες τὰς Γραφάς». Ἀληθῶς γὰρ οἱ τοιοῦτοι πλανῶνται. Πόθεν γὰρ ὁ ψυχοκτόνος ἐπῆλθεν λιμός; οὐχὶ ἐκ τοῦ μὴ ἐρευνᾷν τὰς Γραφάς; Ὢ πόσων ἀγαθῶν ἑαυτοὺς ἀπεστερήσαμεν͵ καταλιπόντες τὰς θείας Γραφάς! δεσποτικὸν γὰρ τὸ πρόσταγμα. Ἐρεύνησον ἐμπόνως͵ ἐρεύνησον καὶ ζήτησον͵ καὶ εὑρήσεις πολὺν τὸν ἀνείκαστον πλοῦτον͵ καὶ θησαυρὸν κεκρυμμένον ἐν τῷ ἀγρῷ· νοήσεις τὴν θείαν Γραφήν. Ἐρεύνησον͵ καὶ εὑρήσεις͵ καὶ εὑρὼν͵ πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον͵ καὶ ἀγόρασον τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον͵ τὴν καλὴν γνῶσιν τῶν ἁγίων Γραφῶν͵ ἐν αἷς κέκρυπται ὁ Υἱὸς͵ ἡ ἀληθινὴ Σοφία τοῦ Πατρός· ὃν εὑρὼν͵ μακάριος ἔσῃ͵ καθὼς γέγραπται͵ ὅτι «Μακάριος ἄνθρωπος͵ ὃς εὗρεν σοφίαν». Ἐρεύνησον͵ ἀγαπητὲ͵ κἂν πλούσιος τυγχάνῃς ἢ πένης͵ εἴτε δοῦλος͵ εἴτε ἐλεύθερος͵ εἴτε ἄῤῥην͵ εἴτε θῆλυ. «Ἐρευνᾶτε τὰς Γραφάς». Ἡ γὰρ θεία Γραφὴ ταμιεῖόν ἐστι παντὸς ἀγαθοῦ. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...